Zásady ochrany osobních údajů

Důležitá je pro nás ochrana vašich osobních údajů, transparentnost jejich zpracování a informace související s tím, jak a kde můžete svá práva uplatnit. V důsledku toho vás prostřednictvím těchto zásad chceme informovat v souladu s čl. 13 a čl. 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 679/2016 („obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) v souvislosti se zpracováním vašich údajů osobní Tyto zásady ochrany osobních údajů pokrývají pouze použití a zpracování osobních údajů v rámci interakce s touto webovou stránkou. Všeobecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Fairo GmbH naleznete zde:

Na koho se můžete obrátit s dotazy ohledně ochrany osobních údajů?

V případě dotazů ohledně ochrany údajů nás můžete kontaktovat na:

dataprotection@fairo.ro

Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Poskytovatel odpovědný za zpracování údajů je: Fairo GmbH, se sídlem ve Vídni a obchodní adresou Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku ve Vídni pod FN 552682v (dále jen „společnost“ nebo „my ) . .

Jaké kategorie osobních údajů o vás mohou být zpracovány?

Pro níže uvedené účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů: Osobní údaje, které nám poskytnete (např. jméno, email apod.), přihlašovací a identifikační údaje (potvrzení identifikace v Aplikaci, IP adresa, cookies atd.) , pokud se týká fyzické osoby, jakož i další vámi poskytnuté údaje srovnatelné s kategoriemi výše.

Odkud pocházejí vaše osobní údaje?

Zpracováváme jak osobní údaje, které od vás získáme, když nám je poskytnete prostřednictvím webové stránky, tak v důsledku vašeho jednání po použití webové stránky.

Jaký je právní základ a za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jakož i s dalšími platnými místními zákony. GDPR uvádí různé právní důvody pro povolené zpracování údajů. V další části si vysvětlíme právní základ stanovený GDPR a účel, pro který vaše údaje zpracováváme.

 1. Na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

„Souhlas“ je právním základem pro zpracování údajů, který platí, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účely.

Zpracování bude probíhat pouze v souladu s účely a v rozsahu dohodnutém v souhlasném prohlášení. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

Konkrétní podrobnosti o účelu naleznete v textu souhlasu.

 1. Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

„Oprávněný zájem“ je právním základem pro zpracování, které probíhá v kontextu zajištění rovnováhy mezi zájmy. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že vaše zájmy nebo základní práva a svobody převažují nad našimi zájmy.

Příklady účelů zpracování založených na oprávněných zájmech:

 1. Testování a optimalizace postupů pro analýzu poptávky a přímý kontakt se zákazníky
 2. Opatření pro řízení podniku a další rozvoj služeb a produktů
 3. Opatření na ochranu zákazníků a zaměstnanců, jakož i majetkových a právních zájmů společnosti, včetně provádění postupů hloubkové kontroly zákazníků za účelem ověření identity a zastoupení uživatele
 4. Zajištění IT bezpečnosti společnosti a IT provozu
 5. Prevence a vyšetřování trestných činů
 6. Vývoj služeb a produktů přizpůsobených vašim zájmům a životní situaci
 7. Poskytování uživatelské podpory a odpovídání na požadavky, dotazy nebo stížnosti uživatelů

Účely jsou určeny obchodním vztahem a poskytováním služeb, a to i v rámci (předsmluvního) obchodního vztahu.

Vyhodnocení údajů pro tento účel probíhá pouze v případě, že jste proti tomuto vyhodnocení nevznesli námitku.

Kdo obdrží mé osobní údaje?

Prostřednictvím Společnosti jsou vaše údaje přijímány těmi odděleními nebo zaměstnanci, kteří je potřebují ke splnění svých smluvních, zákonných a/nebo dozorčích povinností, jakož i oprávněných zájmů nebo na základě vašeho souhlasu. Kromě toho oprávněné osoby, se kterými máme smluvní vztah (zejména poskytovatelé IT a back-office služeb sídlící v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru, jakož i poskytovatelé služeb zákaznické podpory sídlící v Evropské unii), obdrží vaše údaje za účelem rozsah, ve kterém tyto údaje potřebují k provádění svých příslušných služeb. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby s vašimi údaji nakládali důvěrně a zpracovávali je pouze v rámci poskytování služeb.

V případě zákonné nebo regulační povinnosti mohou být příjemci vašich osobních údajů veřejné orgány a instituce, jakož i naši statutární auditoři nebo právní poradci v Rakousku nebo Rumunsku.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předány nabyvatelům třetích stran, a to v rozsahu, v jakém by byla převedena činnost Společnosti (zcela nebo zčásti) a subjekty údajů by byly součástí aktiv, která představují předmět transakce.

Jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Předávání osobních údajů do třetích zemí probíhá pouze v souladu s důvody pro předání stanovenými GDPR. Zavazujeme takové příjemce, aby dodržovali evropské normy ochrany dat a bezpečnosti (např. implementací standardních smluvních doložek EU). 

V případě konkrétních dotazů k tomuto tématu jsme vám k dispozici.

Jak dlouho budou moje osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte. Vaše osobní údaje budeme uchovávat také po dobu jednoho roku poté, co jsme vás pozvali k registraci k našemu novému produktu.

Musím poskytnout své osobní údaje?

V rámci obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné pro navázání a rozvoj obchodního vztahu. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme vám schopni poskytnout požadované informace o našem novém produktu.

Existuje automatizovaný proces rozhodování?

Pro navázání a rozvoj obchodního vztahu, pro zpracování zde uvedených osobních údajů nepoužíváme plně automatizované rozhodovací procesy v souladu s čl. 22 GDPR. Pokud takové postupy v budoucnu použijeme, budeme vás o tom v souladu se zákonem samostatně informovat.

Jaká jsou moje práva na ochranu údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. Právo na přístup  ke zpracovávaným osobním údajům: máte právo získat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, máte právo získat přístup k typu osobních údajů a podmínkám, za kterých jsou zpracovávány;
 1. Právo požadovat opravu nebo vymazání údajů osobní: máte možnost požádat o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění neúplných údajů nebo výmaz svých osobních údajů, pokud (i) údaje již nejsou potřebné pro původní účel (a neexistuje žádný nový právní účel), ( ii) právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů, subjekt údajů svůj souhlas odvolá a neexistuje jiný právní základ, (iii) subjekt údajů uplatní své právo vznést námitku a provozovatel nemá žádné oprávněné důvody, které by převažovaly pokračovat ve zpracování, (iv) údaje byly zpracovány nezákonně, (v) vymazání je nezbytné pro dodržení legislativy EU nebo rumunské legislativy nebo (vi) údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými dětem (pokud existují),když platí konkrétní požadavky na souhlas;
 1. Právo požadovat omezení zpracování:  máte právo získat omezení zpracování v případech, kdy: (i) se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, a to na dobu umožňující provozovateli ověřit přesnost osobních údajů data; (ii) zpracování je nezákonné, ale nechcete, abychom vaše osobní údaje vymazali, ale omezili použití těchto údajů; (iii) pokud správce údajů již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely uvedené výše, ale vy je potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě práva u soudu; nebo (iv) vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, po kterou ověřujeme, zda oprávněné důvody správce převažují nad právy subjektu údajů;
 1. Právo odvolat svůj souhlas  se zpracováním, pokud je zpracování založeno na souhlasu, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného do tohoto okamžiku;
 1. Právo vznést námitku proti zpracování údajů  z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, kdy je zpracování založeno na oprávněném zájmu, jakož i kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, včetně vytváření profilů;
 1. právo nebýt předmětem žádného  rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování , včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významným způsobem dotýká;
 1. Právo na přenositelnost údajů , což znamená právo získat své osobní údaje, které jste poskytl správci údajů, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě, jakož i právo na přenositelnost těchto údajů k jinému provozovateli, pokud je zpracováván je založeno na vašem souhlasu nebo plnění smlouvy a je prováděno automatizovanými prostředky;
 1. Právo podat stížnost  u příslušného místního dozorového úřadu a právo obrátit se na příslušné soudy.

Rádi vám pomůžeme s jakýmikoli dotazy, návrhy nebo stížnostmi týkajícími se ochrany osobních údajů. Výše uvedená práva lze uplatnit kdykoli. Pro uplatnění těchto práv vám doporučujeme zaslat žádost písemně s datem a podepsanou nebo v elektronickém formátu na adresu uvedenou na začátku těchto zásad.

Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu údajů, můžete také podat stížnost u rakouského úřadu pro ochranu údajů, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, Rakousko, www.dsb.gv.at.

Verze aktualizována 14.03.2023

Nezbytně nutné cookies

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech zakázat. Ty jsou obvykle nakonfigurovány tak, aby reagovaly na akce, které podniknete za účelem získání služeb, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení na web nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby blokoval nebo upozorňoval na přítomnost těchto souborů cookie, ale některé části webu již nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají osobně identifikovatelné informace.

Podmnožina souborů cookie
Cookie-uri
Používané soubory cookie
Doba platnosti
www.fairoapp.com
hlavní
365 dní, 365 dní, 1 den

OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent

tert

365 dní, 365 dní

Výkonové soubory cookie

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Pomáhá nám to zjistit, které stránky jsou více či méně oblíbené, a zjistit, kolik lidí tento web navštěvuje. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Podmnožina souborů cookie
Cookie-uri
Používané soubory cookie
Doba platnosti
fairoapp.com
hlavní
Zasedání
www.fairoapp.com
hlavní
1 den
www.fairoapp.com
hlavní
1 den

Funkční cookies

Tyto soubory cookie umožňují webu poskytovat lepší funkčnost a personalizaci. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.
Podmnožina souborů cookie
Cookie-uri
Používané soubory cookie
Doba platnosti
fairoapp.com
hlavní
365 dní, 1 den
__zlcid
tert
několik sekund

Cílení na soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou být nastaveny na našich webových stránkách našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou použít k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládá osobní údaje přímo, ale spoléhá na jedinečnou identifikaci vašeho internetového prohlížeče a zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, budete dostávat méně personalizovanou reklamu.

Podmnožina souborů cookie
Cookie-uri
Používané soubory cookie
Doba platnosti
fairoapp.com
hlavní
1 den

Cookie-uri sociální média

Tyto soubory cookie jsou nastaveny řadou služeb specifických pro média, které jsme přidali na naše webové stránky, abychom vám umožnili sdílet náš obsah se svými přáteli a v rámci vašich sítí. Tyto soubory cookie mohou sledovat váš prohlížeč na jiných stránkách a mohou tak vytvořit profil zájmů návštěvníků. To může ovlivnit obsah a zprávy, které vidíte na jiných webových stránkách, které navštívíte. Pokud nepovolíte ukládání těchto souborů cookie, nebudete moci používat ani vidět nástroje pro sdílení obsahu, které máte k dispozici.

Podmnožina souborů cookie
Cookie-uri
Používané soubory cookie
Doba platnosti
fairoapp.com
hlavní
1 den