Köszönjük, hogy érdeklődik cégünk, weboldalunk és alkalmazásunk iránt.

Fontos számunkra az Ön személyes adatainak védelme, az adatkezelés átláthatósága és az arról való tájékoztatás, hogy Ön hogyan és hol érvényesítheti jogait. Ezért a jelen szabályzaton keresztül (az alkalmazás általános használati feltételeivel és a jelen szabályzatban hivatkozott egyéb dokumentumokkal együtt) szeretnénk tájékoztatni Önt az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) 13. és 14. cikkének megfelelően az Ön személyes adatainak az alkalmazás használata során történő kezeléséről. Az adatkezelés konkrét tartalmát és terjedelmét az Ön által kért vagy az Önnel egyeztetett termékek és szolgáltatások határozzák meg.

Kihez fordulhat adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel?

support.ro@fairoapp.com

Ki a felelős a személyes adatok kezeléséért?

Az adatkezelésért felelős szolgáltató:
Fairo GmbH (székhely: Bécs, Am Stadtpark 9, A-1030, Ausztria, cégbejegyzés helye: bécsi cégbíróság, cégjegyzékszám: FN 552682v, a továbbiakban „Vállalat” vagy a „mi”).Ы

Milyen személyes adatok dolgozhatók fel Önnel kapcsolatban?

Az alábbiakban említett célokból a személyes adatok alábbi kategóriáit kezeljük: az Ön által megadott adatok (pl. név, cím, születési hely és idő, állampolgárság, e-mail cím stb.), vállalkozói tevékenység típusa (jogi forma), személyi azonosító és úti okmányok adatai (pl. aláírásminta, személyi igazolvány adatai), fizetési adatok (pl. fizetési adatok a létrehozott számlákkal kapcsolatban), elektronikus naplózási és azonosítási adatok (alkalmazásazonosító megerősítés, IP-cím, sütik, stb.), számlaadatok (pl., számla összege és pénzneme, adó- és társadalombiztosítási adatok, adó- és ÁFA-azonosító, személyi szám – attól függően, hogy Ön a tranzakciót adókötelesnek jelölte e meg, vagy sem, vagy az alkalmazáson keresztül számviteli bizonylatokat hoz e létre, vagy sem), vállalati testületekben való részvétel, tagság, képviseleti jogkörök (pl. részletes információk az adott szerepkörről, a képviseleti jogkör típusáról, a szavazati jogról, a részvétel mértékéről és a meghatalmazásról), amennyiben ezek természetes személyre vonatkoznak, valamint a fenti kategóriákhoz hasonló egyéb adatok, amelyeket Ön az alkalmazásban megadott vagy létrehozott információk vagy dokumentumok révén szolgáltat.

Amikor Ön úgy dönt, hogy az alkalmazáson keresztül összekapcsolja az alkalmazásban lévő fiókját a bankszámlájával (bankszámláival) a szolgáltató által az alkalmazáson keresztül kínált fizetési szolgáltatások („PSD2 szolgáltatások”) igénybevételével, a következő adatok kezelésére kerül sor:

Személyes adatok (név, belső azonosító számok (pl. ügyfélszám, szerződéses partner száma))
Pénzügyi azonosító adatok (pl. IBAN/BIC, hitel-, betéti- vagy feltöltős bankkártyák adatai (típus, tulajdonos, kibocsátó szervezet, érvényességi idő, limit))
Fizetési és elszámolási adatok (a fizető fél, a kedvezményezett/fogadó fél adatai, a tranzakció összege, a tranzakció pénzneme, a fizető fél és a kedvezményezett IBAN/BIC adatai, elszámolási adatok, egyéb SWIFT-hez kapcsolódó adatok),
amennyiben ezek természetes személyre vonatkoznak. Ezek az alkalmazáson keresztül kerülnek megosztásra, így mi is hozzáférünk ezekhez az adatokhoz szolgáltatásaink nyújtása során. A PSD2-szolgáltató különálló és független adatkezelőként jár el. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó további részletekért kérjük, tekintse meg az alkalmazásban a PSD2 Szolgáltatások elérése során rendelkezésre álló adatvédelmi szabályzatot.

Honnan származnak az Ön személyes adatai?

Az üzleti kapcsolatunk során azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket Öntől kapunk, amikor felhasználói fiókot hoz létre az alkalmazásban, valamint amelyeket az Ön által az alkalmazás használata során végzett tevékenységek eredményeként kapunk meg. Ezenkívül azokat az adatokat is kezeljük, amelyeket üzleti elemzési szolgáltatónkon keresztül nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. cégjegyzék, egyesületi nyilvántartás vagy média), az Ön felhasználói fiókjának létrehozásakor, illetve ügyfélszolgálati szolgáltatóinktól és ügyfeleinktől engedélyezett módon kaptunk meg. Továbbá, amikor Ön az alkalmazásban lévő fiókját a PSD2 szolgáltatásokon keresztül összekapcsolja bankszámlájával (bankszámláival), a PSD2 szolgáltatások szolgáltatójától kapott adatokat az alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából kezeljük. A feldolgozott adatkategóriákat a fent leírt személyes adatok, pénzügyi azonosító adatok, valamint fizetési és elszámolási adatok teszik ki.

Milyen jogalapon és milyen célból történik az Ön személyes adatainak kezelése?

Az Ön személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseivel, valamint az egyéb, alkalmazandó helyi jogszabályokkal összhangban kezeljük. A GDPR különböző jogalapokat sorol fel az engedélyezett adatkezelésre. A következő részben kifejtjük, hogy a GDPR melyik jogalapja szerint és milyen célból kezeljük az Ön adatait.

A. Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

a „szerződéses kötelezettségek teljesítése” a jogalapja az Ön és a Vállalat közötti szerződés megkötésével, illetve teljesítésével összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységeknek, valamint a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásának, annak érdekében, hogy Ön az alkalmazást használhassa, és hogy az üzleti kapcsolat keretében az alkalmazáson keresztül szolgáltatások nyújtására legyen lehetőség. Ez a következő célok esetén alkalmazandó:

 1. Felhasználói fiók létrehozása az alkalmazásban, valamint az alkalmazáshoz való hozzáférés biztosítása
 2. Az alkalmazásban elérhető szolgáltatások nyújtása, nevezetesen számlák létrehozása, küldése, fogadása és kezelése, kapcsolódó számlaforgalom felügyelete, tranzakcióknak a kiállított számlákkal való megfeleltetése, az alkalmazás könyvelési részének automatikus kitöltése, adóbevallások készítése az alkalmazáson keresztül, valamint az alkalmazásban elérhető egyéb szolgáltatások. A PSD2 szolgáltatásokkal kapcsolatban megkapjuk az alkalmazásban szereplő szolgáltatásaink nyújtásához szükséges adatokat, és ennek következtében olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani Önnek, mint például a kapcsolódó számlaforgalom felügyelete vagy a tranzakciók és a kiállított számlák összevetése, amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a PSD2 szolgáltató megossza velünk az adatokat.

Az itt tárgyalt adatkezelés pontos módja a vonatkozó szerződéses dokumentumokban és az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az alkalmazás funkcióiban található.

B. Jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

a „jogi kötelezettségeknek való megfelelés” az olyan adatkezelés jogalapja, amely különböző jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, például az osztrák jogszabályokból, mint az adótörvénykönyv (Bundesbabgabenordnung, BAO), a kereskedelmi törvénykönyv (Unternehmensgesetzbuch, UGB), az ipari törvénykönyv (Gewerbeordnung, GewO) stb. vagy a román jogszabályokból, mint az adótörvénykönyv és végrehajtási normái, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és leküzdéséről szóló törvény stb. alapján, valamint bizonyos felügyeleti követelmények alapján, amelyeknek a Vállalat osztrák társaságként alá van vetve.

Példák a jogi kötelezettségen alapuló adatkezelési célokra:

 • A számlatárolási mechanizmusra vonatkozó adatszolgáltatás, valamint a kiállított számlákhoz való hozzáférés, azok letöltésének és felülvizsgálatának lehetővé tétele az adóhatóságok kérésére annak érdekében, hogy az adóhatóságok ellenőrizni tudják a felhasználó által bemutatott számlák pontosságát és hitelességét
 • Jelentések a pénzmosás elleni bejelentésekkel kapcsolatban illetékes hatóság felé bizonyos gyanús esetekben
 • A kockázatok értékelése és kezelése

A cél tehát a jogi kötelezettségek teljesítése.

C. Az Ön hozzájárulásának keretein belül (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

a „hozzájárulás” az adatkezelés jogalapja, amely akkor alkalmazandó, ha Ön beleegyezését adta ahhoz, hogy személyes adatait meghatározott célokra feldolgozzuk.

Az adatkezelés csak a hozzájáruló nyilatkozatban elfogadott céloknak megfelelően és mértékben történik. A megadott hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

Az ilyen, hozzájáruláson alapuló adatkezelésre a következő célokból kerül sor:

 • Hírlevelek küldése; ez esetben is kérjük az Ön hozzájárulását a küldés előtt
 • Marketing jellegű információk küldése az Ön számára, a Vállalat termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hírekkel, exkluzív ajánlatokkal vagy egyéb promóciós információkkal

A céllal kapcsolatos konkrét részletek a hozzájárulás szövegében találhatók.

D. Jogos érdekek védelme (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

a „jogos érdek” az olyan adatkezelés jogalapja, amely az érdekek közötti egyensúlyozás keretében történik. Csak akkor kezeljük az Ön adatait, ha az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem ütköznek a mi érdekeinkkel.

Példák a jogos érdekeken alapuló adatkezelési célokra:

 1. A keresletelemzés és a közvetlen ügyfélkapcsolat eljárásainak tesztelése és optimalizálása
 2. Üzletviteli intézkedések, valamint a szolgáltatások és termékek továbbfejlesztése
 3. Az ügyfelek és a munkavállalók, valamint a Vállalat tulajdonának és jogi érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések, beleértve az ügyfél-átvilágítási eljárások lefolytatását a felhasználó személyazonosságának és képviseletének ellenőrzésére
 4. Adatkezelés jogi büntetőeljárás esetén
 5. Jogi igények érvényesítése és védelem jogviták esetén
 6. A Vállalat informatikai biztonságának és informatikai működésének biztosítása
 7. Bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása
 8. Az Ön érdeklődési köréhez és élethelyzetéhez igazodó szolgáltatások és termékek kifejlesztése
 9. Ügyfélszolgálat biztosítása a felhasználóknak, valamint a felhasználói kérések, kérdések vagy panaszok megválaszolása

A célokat – (szerződéskötést megelőző) üzleti kapcsolat vonatkozásában is – az üzleti kapcsolat és a szolgáltatásnyújtás határozza meg.

Az adatok e célból történő kiértékelésére csak addig kerül sor, amíg Ön nem tiltakozik ellene.

Ki fér hozzá a személyes adataimhoz?

A Vállalaton belül az Ön adatait azok az osztályok vagy alkalmazottak kapják meg, amelyeknek/akiknek szükségük van az adatokra a szerződéses, jogi és/vagy felügyeleti kötelezettségek teljesítéséhez, valamint jogos érdekek vagy az Ön hozzájárulása alapján. Ezen túlmenően a szerződéses adatkezelők (különösen az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben található informatikai és back-office szolgáltatók, a GDPR-jogok iránti kérelmeket számunkra kezelő vállalatcsoport, valamint az Európai Unióban található ügyfélszolgálati szolgáltatók) is megkapják az Ön adatait.

Azok a vállalatok, amelyekkel együttműködünk az alkalmazásban szereplő szolgáltatások nyújtása érdekében (pl. PDS2 szolgáltatók), és amelyek az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban találhatók, szintén megkapják az Ön adatait. Megosztjuk az Ön adóazonosító jelét az Európai Unióban található üzleti elemzési szolgáltatónkkal, amely az ügyfél-átvilágítást végzi számunkra. Ezek a címzettek olyan mértékben kapják meg az Ön adatait, amilyen mértékben az adatokra szükségük van az adott szolgáltatásuk teljesítéséhez.

Minden adatkezelő szerződéses kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön adatait bizalmasan kezeli, és kizárólag a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben dolgozza fel azokat.

A PSD2 és az üzleti elemzési szolgáltatók, mint különálló és független adatkezelők a feldolgozott (tőlünk, közvetlenül Öntől vagy más forrásból kapott) személyes adatok tekintetében kizárólagosan felelősek az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelésért.

Jogi vagy szabályozási kötelezettség esetén az állami szervek és intézmények, valamint az ausztriai vagy romániai könyvvizsgálóink, illetve jogi tanácsadóink lehetnek az Ön személyes adatainak címzettjei.

Az Ön személyes adatai harmadik feles akvizíciós partnerek számára is továbbíthatók, amennyiben a Vállalat üzleti tevékenységét (részben vagy egészben) átruházzák, és az érintettek adatai a tranzakció tárgyát képező eszközök részét képezik.

Továbbítanak-e személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek?

A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására kizárólag a GDPR továbbítási alapjainak megfelelően kerül sor. Kötelezzük az ilyen címzetteket az európai adatvédelmi és biztonsági előírások betartására (pl. az EU általános szerződési feltételeinek alkalmazásával).

További konkrétumokkal kapcsolatos kérdései esetén örömmel állunk rendelkezésére.

Mennyi ideig tárolják a személyes adataimat?

Az Ön személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok szerinti megőrzési kötelezettségeinknek megfelelően az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat alatt (azaz mindaddig, amíg Ön felhasználói fiókkal rendelkezik az alkalmazásban), valamint a teljes üzleti kapcsolat megszűnését követően további 7 évig tároljuk. Ezt követően az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatból származó személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően töröljük, kivéve, ha a megőrzésnek további jogalapja van.

Köteles vagyok megadni a személyes adataimat?

Az üzleti kapcsolat keretében Önnek meg kell adnia azokat a személyes adatokat, amelyek az üzleti kapcsolat létrehozásához és kezeléséhez (az alkalmazás és a kínált szolgáltatások használata) szükségesek, mivel ez szerződéses követelmény (amelyet az Általános Szerződési Feltételek részleteznek), valamint azokat az adatokat, amelyek gyűjtésére törvényi kötelezettségünk van. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, akkor valószínűsíthetően megtagadjuk a szerződés megkötését (ami azt jelenti, hogy a Vállalat nem tudja rögzíteni az Ön fióklétrehozási kérelmét az alkalmazásban), vagy nem tudunk hozzáférést biztosítani Önnek az alkalmazásban elérhető szolgáltatásokhoz, illetve nem leszünk képesek teljesíteni a meglévő szerződést, és ezért fel kell bontanunk azt.

Van-e automatizált döntéshozatal?

A GDPR 22. cikke szerinti teljesen automatizált döntéshozatalt nem alkalmazzuk az üzleti kapcsolat létrehozásához és teljesítéséhez, valamint az itt említett személyes adatok feldolgozásához. Amennyiben a jövőben ilyen eljárásokat alkalmazunk, akkor a törvényi előírásoknak megfelelően erről külön tájékoztatni fogjuk Önt.

Milyen adatvédelmi jogaim vannak?

Az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben Önt a következő jogok illetik meg:

 1. A feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy megismerje a személyes adatok típusát és az adatkezelés feltételeit;
 2. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog: az adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését vagy személyes adatainak törlését kérheti, amennyiben (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (és az adatkezelésnek nincs más jogalapja), (ii) az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) az érintett él a tiltakozáshoz való jogával, és az adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre, iv) az adatokat jogellenesen kezelték, v) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, vagy vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (adott esetben), ahol a hozzájárulásra vonatkozó különleges követelmények alkalmazandók;
 3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni olyan esetekben, amikor: (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.;
 4. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához való jog, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, anélkül, hogy ez befolyásolná az addig végzett adatkezelés jogszerűségét;
 5. Az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, továbbá bármikor tiltakozhat a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is;
 6. A kizárólag automatizált adatkezelésen– ideértve a profilalkotást is – alapuló, az érintettre nézve joghatással járó vagy az érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntés megtagadásához való jog;
 7. Az adathordozhatósághoz való jog, azaz az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatainak strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban történő megismeréséhez való jog, valamint az ezen adatoknak egy másik adatkezelő részére történő továbbításához való jog, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapul, és automatizált módon történik;
 8. Jog arra, hogy panaszt nyújtson be az illetékes helyi felügyeleti hatóságnál, valamint arra, hogy az illetékes bírósághoz forduljon.

Szívesen segítünk Önnek bármilyen, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, javaslattal vagy panasszal kapcsolatban. A fenti jogok bármikor gyakorolhatók. E jogok gyakorlása érdekében arra biztatjuk Önt, hogy írásban, dátummal és aláírással ellátva vagy elektronikus formában küldjön értesítést a jelen szabályzat elején megadott címre.

Ha úgy érzi, hogy megsértették az adatvédelemhez való jogát, az Osztrák Adatvédelmi Hatóságnál is panaszt tehet (Barichgasse 40-42, 1030 Bécs, Ausztria, www.dsb.gv.at).

Utolsó frissített verzió: 2023.06.02.

 

Süti lista

A süti egy kis adatmennyiséget (szöveges fájl) jelent, amely esetén egy weboldal – amikor a felhasználó meglátogatja – arra kéri a böngészőt, hogy tárolja el azt az eszközén, hogy emlékezzen az Önre vonatkozó információkra, például a nyelvi beállításaira vagy a bejelentkezési adatokra. Ezeket a sütiket mi állítjuk be, és első féltől származó sütiknek nevezzük. Harmadik féltől származó sütiket is használunk – amelyek az Ön által látogatott weboldal domainjétől eltérő domainről származó sütik – hirdetési és marketingtevékenységeinkhez. Konkrétabban, a következő célokra használunk sütiket és más nyomkövető technológiákat:

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldal működéséhez szükségesek, és nem kapcsolhatók ki a rendszereinkben. Ezeket általában csak az Ön által végzett, szolgáltatáskérésnek minősülő műveletekre válaszul alkalmazzuk, mint például az adatvédelmi preferenciák beállítása, bejelentkezés vagy űrlapok kitöltése. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az blokkolja ezeket a sütiket, vagy figyelmeztessen rájuk, de a webhely egyes részei ekkor nem fognak működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.

Süti alcsoport
Sütik
Használt sütik
Élettartam
www.fairoapp.com
Első féltől származó
365 nap, 365 nap, 1 nap

OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent

Harmadik féltől származó
365 nap, 365 nap

Teljesítmény sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra a látogatások és forgalmi források számlálását, így mérhetjük és javíthatjuk webhelyünk teljesítményét. Ezek segítenek nekünk abban, hogy megtudjuk, mely oldalak a legkevésbé népszerűek és, hogy a látogatók milyen módon mozognak a webhelyen. Minden információ, amelyet ezek a sütik gyűjtenek, összesített és ezért névtelen. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni, hogy mikor látogatta meg az oldalunkat, és nem tudjuk ellenőrizni annak teljesítményét.

Süti alcsoport
Sütik
Használt sütik
Élettartam
fairoapp.com
Első féltől származó
Munkamenet
www.fairoapp.com
Első féltől származó
1 nap

Funkcionális sütik

Ezek a sütik a weboldal jobb funkcionalitását és pontosabb személyre szabását biztosítják. Ezeket mi, vagy egy harmadik feles szolgáltató állítja be, melynek szolgáltatásait alkalmazzuk oldalainkon. Ha nem engedélyezi a sütiket, úgy ezen szolgáltatások közül néhány vagy azok mindegyike nem fog megfelelően működni.
Süti alcsoport
Sütik
Használt sütik
Élettartam
fairoapp.com
Első féltől származó
365 nap, 1 nap
__zlcid
Harmadik féltől származó
néhány másodperc

Célzott hirdetési sütik

Ezeket a sütiket hirdetőpartnereink helyezik el webhelyünkön. Ezen vállalatok felhasználhatják ezeket arra, hogy az Ön érdeklődési köréről profilt készítsenek, és más oldalakon releváns hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek. Ezek nem tárolnak közvetlenül személyes adatokat, hanem az Ön böngészőjének és internetes eszközének egyedi azonosításán alapulnak. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, kevesebb célzott hirdetést fog tapasztalni.
Süti alcsoport
Sütik
Használt sütik
Élettartam
fairoapp.com
Első féltől származó
1 nap

Közösségi média sütik

Ezeket a sütiket számos közösségi médiaszolgáltatás használja, amelyeket azért adtunk hozzá az oldalhoz, hogy Ön megoszthassa tartalmainkat barátaival és kapcsolati hálójával. Képesek a böngészőjét más oldalakon keresztül követni, és az Ön érdeklődési köréről profilt készíteni. Ez hatással lehet az Ön által meglátogatott más weboldalakon megjelenő tartalmakra és üzenetekre. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni, illetve nem fogja látni ezeket a megosztási eszközöket.
Süti alcsoport
Sütik
Használt sütik
Élettartam
fairoapp.com
Első féltől származó
1 nap