Programul FAIRO Champions

(cod program  E2022 / 01) [1]

FAIRO GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, înregistrat la Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) sub numărul FN 552682v, (denumit în continuare “FAIRO”), oferă premii în valorile specificate mai jos (denumit în continuare, fiecare, “Premiu”), celor 3 clienți cu cel mai mare număr de facturi emise în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, în condițiile detaliate mai jos (denumit “Programul”).

Condiții:

Un premiu este acordat fiecărui client FAIRO care: 

  • este o entitate autorizată ce desfășoară afaceri pe teritoriul României;
  • s-a înregistrat în aplicația FAIRO în condițiile detaliate prin Termenii și condițiile FAIRO (denumit “utilizator”);
  • a emis (i) cel mai mare, (ii) al doilea cel mai mare sau (iii) al treilea cel mai mare număr de facturi prin APLICAȚIA FAIRO în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 (perioada programului);

  • Fiecare factură care este (i) creată și trimisă prin aplicație de către un utilizator în perioada programului și (ii) plătită în contul utilizatorului menționat în factură, și conectată la aplicație în perioada programului, va participa automat la numărare (denumită și „Factură participantă”);
  • Câștigătorii unui premiu vor fi contactați de către Fairo prin e-mail și telefon (dacă numărul de telefon este furnizat lui FAIRO de către utilizator);
  • Fiecare premiu va fi plătit în contul bancar specificat de câștigător în termen de 14 zile lucrătoare.

 

Se vor acorda următoarele premii:

400 RON – Participantului care a emis cel mai mare număr de Facturi Participante în perioada programului;

350 RON – Participantului care a emis al doilea cel mai mare număr de Facturi Participante în perioada programului;

250 RON – Participantului care a emis al treilea cel mai mare număr de Facturi Participante în perioada programului;

Orice răspundere ulterioară din sau în legătură cu Programul va fi exclusă. Nu poate exista niciun recurs la nicio instanță. FAIRO își rezervă pe deplin dreptul de a descalifica orice Utilizator de la participarea la Program în cazul oricărei suspiciuni întemeiate de fraudă sau orice alt tip de utilizare abuzivă.

Promoția va fi guvernată de legile din Austria, cu excepția prevederilor legale conflictuale, iar orice alte conflicte legate de această promoție vor fi soluționate de către instanțele competente din prima instanță (Innere Stadt) din Vienna, Austria.

Procesarea datelor personale în vederea acestui program

FAIRO va procesa datele clienților săi sub incidența articolului 6, paragraful 1, litera f). din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (EU) 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”), în vederea urmăririi intereselor sale legitime pentru susținerea awareness-ului acestui brand, dezvoltarea de produse și servicii și îmbunătățirea experienței utilizatorilor, dar și stabilirea, implementarea și apărarea cerințele legale, precum și apărarea împotriva oricăror pretenții legale. 

Informații conform articolului 13 GDPR

Identitatea și datele de contact ale controlerului: FAIRO GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, înregistrat la Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) sub numărul FN 552682v.  1030 Wien, Austria, înregistrată la Tribunalul Comercial din Viena (Handelsgericht Wien) sub Fn 519386 d. acționează ca operator principal de date cu caracter personal pentru controlor. Adresa de e-mail de contact este: support@fairo.ro 

Scopul prelucrării datelor: suport în dezvoltarea de produse și servicii și îmbunătățirea experienței utilizatorilor.

Baza legală a procesării datelor personale: realizarea intereselor legitime sub articolului 6, paragraful 1, litera f). din GDPR.

Categoriile de datele personale procesate: date de identificare și de contact, numărul contului bancar (IBAN), informații despre utilizarea aplicației FAIRO, feedback-ul oferit de Participant.

Categoriile de destinatari: nu există.

Intenția de transfer a datelor personale în țări terțe sau organizații internaționale: operatorul de date personale nu are intenția de a transfera datele personale către țări terțe sau organizații internaționale.

Perioada de reținere a datelor personale ale subiecților: până la finalul programului și 3 ani după aceasta.

Drepturile subiecților: aceștia vor avea dreptul să solicite personal de la operatorul de date personale accesul la datele personale legate de persoana acestora, dreptul de a rectifica sau șterge aceste date sau de a restricționa procesarea lor, precum și dreptul de a se opune procesării și dreptul de portare a datelor. Subiecții au dreptul și să depună o plângere la autoritatea de supraveghere locală competentă și să se adreseze instanțelor competente. Subiecții se pot adresa și Autorității de Protecție a Datelor din Austria, Barichgasse 40-42, 1030 Viena, Austria, www.dsb.gv.at sau autorității locale de protecție a datelor.

Furnizarea datelor personale nu este o cerință legală sau contractuală sau o cerință pentru încheierea unui contract. Furnizarea datelor personale este voluntară. Dacă subiectul nu dorește să-și furnizeze datele personale, acesta nu va putea să primească Bonusul.

Datele personale nu fac subiectul deciziilor automatizate, incluzând profilarea.

Pentru o imagine de ansamblu completă, informațiile legate de procesarea datelor personale în legătură cu înregistrarea în aplicația FAIRO poate fi găsită aici.

Confidențialitate

(1) Participantul este de acord că informațiile confidențiale vor fi considerate a fi orice informație de natură confidențială sub orice formă, date electronice și/sau fapte de orice fel, inclusiv informații comerciale, industriale, organizaționale, tehnice, know-how sau orice alte informații. drepturi de proprietate intelectuală, date, documente, date personale despre orice persoană sau orice altă informație referitoare la clienții sau orice alți parteneri contractuali ai FAIRO, angajații acestuia, informațiile interne (inclusiv, dar fără a se limita la, fapte care constituie secretul comercial), precum și orice alte informații referitoare la FAIRO și obținute de Participant în legătură cu programul de Feedback înainte și/sau după aprobarea condițiilor de mai sus, precum și informații despre existența, subiectul și conținutul programului de Feedback („Informații confidențiale”).

(2) Informațiile confidențiale nu vor fi considerate informații care:

  1. a) sunt, sau vor deveni în viitor, cunoscute publicului larg, cu toate detaliile dovedibile într-un alt mod decât prin încălcarea obligațiilor prevăzute în prezentul document;
  2. b) sunt cunoscute de către Participant înainte de data intrării în vigoare a prezentului document, fără nicio obligație de a-l trata ca confidențial;
  3. c) Participantul a primit în mod legal de la o terță persoană care nu este obligată în niciun fel să o trateze ca Informații Confidențiale;
  4. d) Participantul obține în mod independent, fără a încălca nicio reglementare legală și/sau prevedere a prezentului regulament.

(3) La cererea FAIRO, Participantul este obligat să dovedească existența unui motiv pentru dezvăluirea informațiilor.

(4) Participantul se obligă, de asemenea, să păstreze confidențialitatea oricăror fapte și informații pe care cealaltă parte le-a desemnat în mod explicit drept Informații confidențiale utilizând nota „Secret”, „Confidențial”, „Secret comercial” și altele similare. Participantul și FAIRO au convenit că nu este necesar să se desemneze în mod explicit informațiile confidențiale; cu toate acestea, pentru a evita orice dubiu cu privire la natura informațiilor, desemnarea acesteia este utilă, mai ales în cazul în care natura informației nu poate fi clară, fără ambiguitate și confidențialitatea acestor informații este importantă.

(5) Participantul se angajează (i) să prevină orice scurgere, dezvăluire sau diseminare a Informațiilor Confidențiale obținute de la cealaltă Parte și (ii) să protejeze Informațiile Confidențiale cel puțin în același mod în care își protejează Informațiile Confidențiale dintr-o altă Parte. natura și importanța, dar întotdeauna în maniera obișnuită pentru protecția secretului comercial. În acest scop, Participantul se obligă să ia orice măsuri pentru a asigura protecția Informațiilor Confidențiale.

(6) Participantul poate dezvălui Informații Confidențiale consilierilor săi juridici sau fiscali. Cu toate acestea, doar cu condiția ca aceste persoane să fie obligate să protejeze Informațiile Confidențiale cel puțin în aceleași condiții ca cele care decurg din prezentul contract. Dacă o astfel de persoană încalcă obligația de confidențialitate, Participantul va fi responsabil pentru orice astfel de încălcare, ca și cum Participantul ar fi încălcat obligația de la sine.

(7) Participantul se obligă să utilizeze orice Informație Confidențială obținută de la celălalt Client exclusiv în scopul îndeplinirii prezentului contract.

(8) Participantul se obligă să manipuleze Informațiile Confidențiale ale prezentelor Condiții nu numai pe toată perioada de valabilitate și eficacitate a prezentului contract, ci și la 3 ani de la expirarea prezentului contract.

(9) Cu toate acestea, fără întârziere, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea unei cereri scrise din partea FAIRO, celălalt Participant va distruge sau returna FAIRO (la latitudinea FAIRO) orice documente și materiale care conțin sau referindu-se la orice Informație Confidențială împreună cu orice copii care (i) sunt păstrate de sau sub controlul Participantului și/sau păstrate de sau sub controlul oricărei persoane căreia aceste materiale au fost dezvăluite de către Participant în conformitate cu prezentul contract sau cu consimțământul Clientului și (ii) sunt într-o formă care permite predarea și/sau distrugerea, inclusiv, dar fără a se limita la, orice transportator cu programe de calculator, documentație, note, planuri, schițe și baze de date de copii ale acestora etc. Participantul va să utilizeze pentru distrugerea/stergerea Informațiilor Confidențiale orice mijloace disponibile și va asigura ca orice terță persoană căreia i-au fost dezvăluite Informațiile Confidențiale în conformitate cu prezentul acord. sau cu acordul Clientului va returna sau distruge și Informațiile Confidențiale.

(10) Participantul va fi responsabil pentru orice manipulare a Informațiilor Confidențiale, dezvăluite acestuia de către FAIRO, contrar prezentului contract.

(11) În cazul în care Participantul încalcă orice obligație stabilită în prezentul document, atunci Participantul va fi obligat să depună toate eforturile pentru (i) a preveni orice manipulare ulterioară a Informațiilor Confidențiale contrare prezentului contract și (ii) a minimiza daunele cauzate de sau rezultate din o astfel de manipulare.

(12) În cazul încălcării oricărei obligații prevăzute la paragrafele 1 până la 11 din prezentul articol, Participantul va fi obligat să plătească FAIRO o penalitate contractuală de 5.000 EUR (in cuvinte: Cinci mii EUR) pentru fiecare caz individual de încălcarea obligației. Nici aranjamentul, nici plata penalității în temeiul prezentului nu va afecta dreptul Clientului la despăgubiri integrale.

(13) Părțile au convenit că orice penalitate contractuală în temeiul prezentului articol va fi plătită în termen de cincisprezece (15) zile de la data primirii de către Partea care încalcă o factură de penalizare emisă în mod corect.

Vă rugăm să completați datele dvs. de contact și IBAN-ul contului dvs. bancar pentru a primi premium aferent programului FAIRO Champions.