Termenii Generali de Utilizare

Domeniul de Aplicare al Termenilor

Acești termeni de utilizare (Termenii) se aplică relației comerciale dintre furnizorul Aplicației, Fairo GmbH, o societate cu răspundere limitată conform legii din Austria, cu sediul în Viena și adresa profesională în Am Stadtpark 9, A-1030 Viena, Austria, înregistrată la registrul comerțului de pe lângă tribunalul comercial din Viena sub FN 552682v (Furnizorul), și utilizatorul Aplicației, acesta fiind tu, acționând fie în nume propriu, în calitate de profesionist (titular al entității juridice), fie în capacitatea ta de reprezentant autorizat în mod corespunzător al unei societăți cu răspundere limitată (SRL) sau al unei întreprinderi familiale (IF), înregistrată și având sediul în România (Utilizatorul).

Aplicația

FAIRO (Aplicația) este o aplicație mobilă și/sau desktop (în funcție de țara de utilizare) întreținută de către Furnizor care se adresează:

  • Antreprenorilor individuali și micilor afaceri din România, organizate fie sub forma unei profesii liberale conform legii realizată în mod individual, de persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi familiale (IF), întreprinderi individuale (II), persoane fizice individuale (PFI) sau societăți cu răspundere limitată (SRL).
  • Persoanelor fizice și juridice din alte țări (pentru activitățile de facturare disponibile în aplicație).

Aplicația este concepută pentru a permite utilizatorilor săi să creeze, să trimită, să primească și să gestioneze facturi, precum și să utilizeze alte servicii (inclusiv, dar fără a se limita la,servicii de concierge, servicii bancare), astfel cum acestea vor fi furnizate inclusiv prin intermediul unor module de către furnizori terți prin intermediul Aplicației (Module ale Terților), atunci când vor fi disponibile. Funcțiile și serviciile furnizate, inclusiv limbile disponibile pentru documente și monedele, sunt cele puse la dispoziție în Aplicație la data utilizării Aplicației, iar acestea vor putea fi modificate și actualizate de către Furnizor la discreția sa. Prin utilizarea Aplicației, Utilizatorul declară că Utilizatorul acționează în calitate profesională atunci când utilizează Aplicația și că a îndeplinit toate formalitățile de înregistrare, conform cerințelor legii aplicabile, precum și că Utilizatorul îndeplinește condițiile menționate în acești Termeni și în Aplicație.

Aplicația poate conține anumite funcții încorporate în aplicație disponibile contra cost sau pe bază de abonament (Funcțiile Plătite).Prețul și alte condiții ale acestor Funcții plătite sunt descrise în Aplicație sau pe site-ul Fairo (https://www.fairoapp.com/). Toate comunicările și notificările legate de utilizarea de către Utilizator a Aplicației vor fi făcute la datele de contact furnizate de Utilizator în Aplicație și este de datoria Utilizatorului să furnizeze informații actualizate, sau în caz contrar le vom folosi pe cele disponibile și vom considera comunicarea trimisă în mod justificat la acele date.

Utilizatorul se poate abona la Funcțiile Plătite pe durata abonamentului menționată în Aplicație. În cazul în care abonamentul la Funcțiile Plătite nu este anulat de către Utilizator prin Google Play sau App Store înaintea încheierii perioadei de valabilitate, va fi reînnoit automat pentru o perioadă de timp egală cu cea a abonamentului inițial (de exemplu, în cazul abonamentului pentru o lună, reînnoirea se va face pentru fiecare lună în plus în care abonamentul nu a fost anulat)cu excepția cazului în care se stabilește diferit în condițiile de abonare. Orice anulare cu data anterioară finalizării unei perioade de abonare deja începute nu va fi posibilă. Ceilalți termeni ai Termenilor generali de utilizare Fairo vor rămâne neschimbați de orice abonare la Funcțiile Plătite ori anulare a acestui abonament.

Acceptare

Dând click pe butonul „Înscrie-te în Fairo” disponibil în timpul procesului de înscriere în Aplicație, Utilizatorul confirmă că Utilizatorul a citit, a acceptat și este de acord cu Termenii. Prin acceptarea Termenilor, Utilizatorul încheie un Contract între Utilizator și Furnizor supus prevederilor descrise în Termeni (Contractul).

Licență

Sub rezerva Termenilor, Furnizorul oferă Utilizatorului o licență pentru utilizator final limitată, neexclusivă, netransferabilă, care nu poate fi sub-licențiată, pentru a accesa și utiliza Aplicația și Funcțiile sale Plătite achiziționate conform Termenilor. Te rugăm să reții că, inclusiv (dar fără a se limita la) textul, conținutul, software-ul, video-urile, sunetul, grafica, fotografiile, ilustrațiile, numele, siglele, mărcile și alte materiale, puse la dispoziție de către Furnizor în Aplicație, atât în întregime cât și în elementele lor (denumite în continuare colectiv Conținut) sunt protejate de drepturi de autor și / sau drepturi conexe, drepturi asupra mărcii și / sau alte forme de proprietate. Conținutul include atât Conținutul deținut sau controlat de Furnizor, cât și conținutul deținut sau controlat de terți și licențiat către Furnizor. Prin utilizarea acestei Aplicații, Utilizatorul este de acord să respecte prevederile acestor Termeni, precum și orice alte notificări sau restricții suplimentare cu privire la drepturile sale asupra Conținutului accesat în Aplicație, inclusiv condițiile de utilizare ale terților. De asemenea, Utilizatorul este de acord că nu poate utiliza niciuna dintre mărcile sau denumirile comerciale ale Furnizorului fără acordul prealabil scris al Furnizorului și Utilizatorul ia la cunoștință faptul că nu are drepturi de proprietate asupra niciuneia dintre aceste mărci sau nume.

Durată și Încetare

Contractul va fi considerat încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp. Utilizatorul poate înceta Contractul în orice moment și din orice motiv prin transmiterea unei notificări Furnizorului (prin e-mail), caz în care Furnizorul va dezactiva profilul Utilizatorului din Aplicație astfel încât funcțiile Aplicației nu vor mai fi disponibile pentru Utilizator. În cazul în care Utilizatorul are la dispoziție orice Module ale Terților, pentru a își dezactiva profilul de Utilizator din Aplicație, Utilizatorul trebuie să urmeze suplimentar procesul de încetare prevăzut în contractul cu furnizorul acelor Module ale Terților. Rambursarea achizițiilor Utilizatorului nu este posibilă în acest caz. Încetarea Contractului înseamnă că Utilizatorul nu va mai avea acces la informațiile și Conținutul din Aplicație; prin urmare, este responsabilitatea Utilizatorului să se asigure că, atunci când este permis în Aplicație, Utilizatorul a salvat și stocat toate informațiile și documentele (inclusiv facturile) sale de care are nevoie, înainte de încetare.

Furnizorul poate înceta Contractul în orice moment și din orice motiv, sub rezerva unei notificări prealabile transmise Utilizatorului cu un preaviz rezonabil, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest Contract sau a celor în care părțile convin altfel sau legile aplicabile impun contrariul. Dacă încetarea este cauzată de încălcarea de către Utilizator a Termenilor sau a legii aplicabile atunci când utilizează Aplicația, încetarea va intra în vigoare imediat, fără o perioadă de preaviz.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni (cu o nouă versiune) în orice moment, iar modificările (noua versiune) vor intra în vigoare la momentul afișării pe site-ul nostru web www.fairoapp.com  și în Aplicație, cu excepția utilizatorilor Aplicației care au încheiat Contractul înainte de data respectivei afișări. Pentru acei utilizatori ai Aplicației, o notificare va fi trimisă prin e-mail și modificările (noua versiune a) acestor Termeni vor intra în vigoare în 30 de zile după data notificării respective (în cazul în care nu este stabilită o perioadă diferită în respectiva notificare). Utilizarea de către Utilizator a Aplicației după o astfel de perioadă înseamnă că este de acord cu noua versiune a Termenilor. Perioada de 30 de zile nu va fi aplicabilă, iar modificările vor deveni aplicabile imediat, dacă modificările sunt doar formale și nu au impact în relația cu Utilizatorul (de ex. modificări de redactare sau alte modificări care nu modifică sensul prevederilor). În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu modificările, utilizatorul poate denunța Termenii în orice moment în termen de 30 de zile de la data notificării respective (dacă în notificarea respectivă nu este stabilită o altă perioadă) și în mod gratuit. Orice caracteristici, instrumente sau servicii noi disponibile în cadrul aplicației vor fi supuse acestor Termeni. Fără a aduce atingere celor de mai sus, orice termeni modificați cu privire la Funcțiile plătite nu vor fi considerați aplicabili până la sfârșitul perioadei de abonament preplătite respective; cu excepția cazului în care Utilizatorul reziliază abonamentul înainte de sfârșitul perioadei de abonament preplătite, Utilizatorul își exprimă acceptarea de către acesta a modificărilor care vor intra în vigoare pentru Utilizator de la începutul noii perioade de abonament preplătite. Versiunea actualizată a Termenilor poate fi consultată în orice moment în Aplicație, iar Utilizatorul poate salva o copie a Termenilor aplicabile în orice moment.

Utilizarea Aplicației

Licența este acordată exclusiv pentru utilizarea de către Utilizator. Prin urmare, Utilizatorul nu poate închiria, împrumuta, vinde, transfera sau sub-licenția Aplicația. Serviciile sau bibliotecile terților incluse în Aplicație sunt licențiate către Utilizator în conformitate cu Termenii sau în conformitate cu termenii licenței terților, dacă este cazul. Pe baza licenței Utilizatorului, Utilizatorul nu poate accesa Aplicația folosind alte mijloace decât aplicația oficială, nu poate mina sau extrage date din bazele de date ale Aplicației (cu excepția celor permise în mod expres de funcțiile Aplicației), modifica, efectua inginerie inversă, accesa în mod ilegal (hack), decoda, decripta, decompila, dezasambla sau crea lucrări derivate pe baza Aplicației sau a oricăror părți ale acesteia și nu poate eluda nicio tehnologie utilizată pentru protecția Funcțiilor Plătite. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de către Furnizor, Utilizatorul nu are permisiunea de a partaja niciun ecran, conținut sau descriere a Aplicației sau a oricăror părți ale acesteia, niciun link către Aplicație și niciun feedback asupra Aplicației.

Înregistrarea și Profilul de Utilizator

Pentru a putea utiliza Aplicația, Utilizatorul trebuie să se înregistreze și să își creeze profilul, furnizând e-mailul și codul de identificare fiscală (așa cum a fost atribuit de autoritățile fiscale române) ale Utilizatorului și trebuie să își stabilească codul său de acces sau altă metodă de autentificare. După crearea profilului, Utilizatorul va primi un e-mail de la noi cu un link de confirmare pentru a-și activa profilul. Pentru a utiliza Aplicația, trebuie să ai peste 18 ani, să fii titularul afacerii tale, și în cazul în care Utilizatorul este un SRL sau o întreprindere familială (IF), trebuie să fii autorizat în mod corespunzător să reprezinți respectivul SRL și întreprinderea familială (IF). Utilizatorul este de acord să transmită Furnizorului doar informații exacte, reale și actuale și să le actualizeze. Utilizatorul declară și garantează că deține autorizarea și puterea necesare pentru a înregistra profilul în numele afacerii Utilizatorului. Utilizatorul trebuie să păstreze confidențialitatea și securitatea informațiilor sale de logare în profilul din Aplicație și să nu le divulge niciunei persoane. Utilizatorul este exclusiv responsabil și răspunzător pentru oricare și toate activitățile care au loc prin intermediul profilului său. Utilizatorul este de acord să exonereze Furnizorul de orice răspundere pe care Utilizatorul o poate suporta dacă altcineva folosește profilul Utilizatorului fără permisiune. Utilizatorul este de acord să ne anunțe imediat dacă altcineva a accesat profilul Utilizatorului fără autorizare.

Pentru a asigura validitatea și punerea în executare a Contractului și pentru a proteja interesele Furnizorului, sau pentru anumite servicii, dacă legea impune acest lucru, putem aplica măsuri de cunoaștere a clientelei. În acest scop, Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita, iar Utilizatorul este de acord să furnizeze, datele solicitate legate de identitatea și puterile profesionale de reprezentare ale Utilizatorului, precum și privitoare la beneficiarul real al afacerii, dacă este cazul, și să se conformeze cu acțiunile de verificare solicitate de Furnizor. Furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul entităților care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Termeni.

Conținutul Utilizatorului

Utilizatorul poate introduce și încărca în Aplicație sau sincroniza cu aceasta texte, date numerice, fotografii sau alt conținut, în măsura în care aceste funcții vor fi disponibile în Aplicație. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru orice conținut furnizat de Utilizator în Aplicație și pentru orice consecințe ale acestuia. Utilizatorul nu poate introduce sau încărca în Aplicație sau sincroniza cu aceasta conținut ilegal sau conținut care încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi ale terților. Utilizatorul nu va încărca sau furniza nicio informație sau fișiere care conțin viruși, programe malware, spyware sau alte materiale care ar putea deteriora software-ul sau funcționarea Aplicației. Furnizorul nu revizuiește conținutul utilizatorului, dar își rezervă dreptul de a elimina sau dezactiva accesul la orice conținut al utilizatorului din orice motiv. Furnizorul nu este responsabil pentru corectitudinea conținutului pe care Utilizatorul l-a furnizat în Aplicație sau pe care l-a sincronizat cu aceasta sau care a fost creat de Aplicație pe baza datelor furnizate de Utilizator. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru backup-ul conținutului pe care Utilizatorul îl introduce sau încarcă în Aplicație sau pe care îl sincronizează cu aceasta.

Absența Consultanței Profesionale

Pe baza conținutului Utilizatorului, Aplicația îi poate oferi Utilizatorului oferte comerciale (anunțuri)/comparații de prețuri sugestii/calcule personalizate, generate automat, privind facturarea sau sau alte informații care pot fi convenite în mod suplimentar între utilizator și furnizor. Prin acești Termeni, Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord că (i) respectivele sugestii/calcule sau oferte comerciale (“reclame”)/comparații de prețuri sau orice alte informații furnizate în Aplicație nu reprezintă consultanță profesională financiară, fiscală, contabilă, de investiții, de afaceri sau de orice altă natură, (ii) Furnizorul nu oferă niciun fel de declarații sau garanții în legătură cu acestea și (iii) rămâne la latitudinea Utilizatorului dacă urmează respectivele sugestii/calcule /oferte/ comparații de prețuri/ orice alte informații furnizate în cerere. Furnizorul nu va fi răspunzător nici un caz pentru orice daune cauzate utilizatorului sau unei terțe persoane care rezultă din utilizarea de către utilizator a unor astfel de sugestii/calcule/oferte/comparații de prețuri/ orice alte informații furnizate în aplicație.

Facturarea și contabilitatea, precum și orice alte obligații ale Utilizatorului în conformitate cu legile aplicabile (de exemplu, înregistrarea, obligațiile de raportare fiscală) rămân în sarcina directă a Utilizatorului, iar Aplicația este concepută doar pentru a facilita anumite aspecte ale acestor procese (de exemplu, prin opțiunea de a salva documentele și de a avea acces la ele în orice moment în Aplicație). Utilizatorul recunoaște că unele procese nu vor fi disponibile în aplicație, cum ar fi rectificarea facturilor deja emise, iar serviciul este oferit “așa cum este”. Este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului să respecte legislația aplicabilă (inclusiv cerințele fiscale și contabile) și să se asigure că își îndeplinește cerințele, inclusiv să se asigure că facturile și documentele contabile ale Utilizatorului sunt puse la dispoziția autorităților fiscale competente, așa cum se solicită, iar orice notificare către autoritățile competente, în ceea ce privește utilizarea unui furnizor extern de servicii de facturare, dacă este cazul, este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. Nu există nicio garanție că documentele și operațiunile produse în Aplicație vor fi în conformitate cu contractele sau obligațiile Utilizatorului la care acesta este parte sau sunt obligatorii pentru Utilizator, în conformitate cu legislația aplicabilă. Este responsabilitatea Utilizatorului să se asigure că partenerii săi acceptă facturile în formatul pus la dispoziție în Aplicație, iar Utilizatorul este, de asemenea, responsabil să se asigure că transmiterea acestora către contrapartea respectivă este conformă cu obligațiile sale contractuale sau legale. În plus, este responsabilitatea Utilizatorului să se asigure că facturile sunt emise în timp util, iar Prestatorul nu are nicio responsabilitate în această privință.

(Următorul paragraf se aplică doar pentru utilizatorii din România)

În plus, deși Furnizorul depune eforturi rezonabile pentru a alinia funcțiile Aplicației la standardele de contabilitate și facturare aplicabile în România, nu există nicio garanție că toate cerințele vor fi întotdeauna respectate. Aplicația reprezintă doar un instrument de ținere a evidenței și nu trebuie să înlocuiască în totalitate responsabilitățile proprii ale Utilizatorului în materie de facturare și evidență contabilă în conformitate cu legislația din România, așa cum sunt prevăzute în legislația relevantă.

Utilizarea împreună cu Dispozitivul Mobil / Calculatorul

Aplicația este disponibilă prin intermediul unui dispozitiv mobil/calculator compatibil (în funcție de țara de utilizare), acces la internet și software compatibil, instalat pe dispozitivul mobil/calculator. Utilizatorul este de acord cu faptul că este singurul responsabil pentru îndeplinirea acestor cerințe, inclusiv pentru orice modificări, actualizări și taxe aplicabile, precum și pentru respectarea termenilor acordului cu dispozitivul său mobil/calculator și cu furnizorul său de telecomunicații.

Mentenanță și Asistență

Aplicația face obiectul unei dezvoltări continue, iar Furnizorul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a actualiza Aplicația, de a modifica natura Aplicației sau de a modifica ori întrerupe unele dintre funcții fără a notifica Utilizatorul în prealabil. Utilizatorul recunoaște că Furnizorul nu are nicio obligație de a întreține sau actualiza Aplicația. Furnizorul nu garantează o furnizare neîntreruptă a serviciilor sau absența erorilor, bug-urilor sau a inexactităților de orice natură. Aplicația sau serviciile integrate ale terților pot fi temporar indisponibile din motive de mentenanță, anumite dificultăți tehnice sau alte evenimente care se află în afara controlului Furnizorului, inclusiv evenimente de forță majoră. În astfel de cazuri, Furnizorul nu va fi răspunzător pentru astfel de evenimente sau întreruperi. În cazul oricăror întrebări, probleme sau sugestii, Utilizatorul poate contacta Furnizorul la datele de contact furnizate mai jos sau prin funcțiile de asistență pentru clienți, așa cum vor fi disponibile în Aplicație. Cu toate acestea, Utilizatorul recunoaște că serviciile de asistență în legătură cu utilizarea Aplicației pot fi limitate din cauza capacității limitate a Furnizorului.

Limitarea Răspunderii

Aplicația și serviciile integrate ale terților sunt furnizate „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile”, fără niciun fel de declarații sau garanții exprese sau implicite, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni. Furnizorul nu garantează că Aplicația și oricare dintre funcțiile sau serviciile sale vor fi neîntrerupte, fără erori, securizate, cuprinzătoare, complete, exacte sau actualizate sau că toate erorile din Aplicație și oricare dintre funcțiile sau serviciile sale pot fi identificate sau corectate. Utilizatorul recunoaște și este de acord în mod expres că utilizarea Aplicației și a serviciilor integrate ale terților are loc pe riscul său exclusiv și, prin urmare, întregul risc, în special cu privire la calitatea satisfăcătoare, funcționarea, adecvarea pentru un anumit scop, exactitatea, securitatea și efortul este suportat exclusiv de Utilizator. Furnizorul nu este responsabil pentru niciun prejudiciu cauzat de viruși, erori, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului de operare, sau orice alte erori, disfuncționalități sau întârzieri în comunicațiile din transmisiile pe dispozitive, care afectează Aplicația, din motive care nu sunt cauzate intenționat sau din neglijență gravă de către Furnizor.

Orice răspundere a Furnizorului în baza sau în legătură cu Contractul este limitată la daunele efective care rezultă în mod direct din conduita neconformă intenționată sau neglijența gravă a Furnizorului. Furnizorul nu va fi în niciun caz răspunzător pentru nicio daună sau pierdere directă sau indirectă, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea posibilității de folosire, pierderea de date și profit, daune asupra proprietății sau alte pierderi intangibile sau economice, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea utilizării Aplicației și a serviciilor integrate ale terților, în special din orice motiv, chiar dacă Furnizorul a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Despăgubiri

Utilizatorul este de acord să despăgubească și să exonereze Furnizorul, angajații acestuia, reprezentanții, furnizorii și agenții (inclusiv, dar fără a se limita la, afiliați, filiale, asocieri în participație, angajați și furnizori de servicii terți) în cazul unei reclamații, acțiuni, pretenții sau alte proceduri împotriva Furnizorului, angajaților săi, reprezentanților, furnizorilor sau agenților, de către un terț, prin suportarea costurilor, daunelor și cheltuielilor aferente (inclusiv a taxelor juridice) actuale sau viitoare, de orice fel, directe sau indirecte, în măsura în care reclamația, procesul, acțiunea sau orice altă procedură împotriva Furnizorului, angajaților săi, reprezentanților, furnizorilor sau agenților se bazează sau apare în legătură cu:

(a) utilizarea de către Utilizator a Aplicației cu încălcarea Termenilor;

(b) o pretenție că orice utilizare a Aplicației de către Utilizator: (i) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau orice drepturi ale unui terț; sau (ii) este defăimătoare sau dăunătoare sau prejudiciabilă pentru terți;

(c) o acțiune care duce la orice ștergere, adăugare, inserare, modificare sau utilizare neautorizată a Aplicației de către Utilizator; sau

(d) orice declarație falsă sau încălcare a declarațiilor sau garanțiilor făcute de Utilizator și prevăzute în acești Termeni.

Referințele din această secțiune a Termenilor referitoare la utilizarea Aplicației de către Utilizator sunt considerate a include orice utilizare de către un terț atunci când terțul accesează Aplicația utilizând profilul Utilizatorului (chiar dacă accesul este neautorizat).

Cesiune

Utilizatorul nu poate cesiona acest Contract sau drepturile sau obligațiile care decurg din acesta altei persoane sau entități fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

Furnizorul poate cesiona acest Contract sau drepturile sau obligațiile sale care decurg din acesta fără a fi nevoie de un acord suplimentar din partea Utilizatorului, acest acord fiind considerat acordat prin acceptarea acestor Termeni.

Servicii ale Terților

Aplicația sau părțile acesteia pot integra sau include în alt mod conținut sau servicii ale terților (inclusiv, dar fără a se limita la, serviciile bancare). Utilizatorul recunoaște că, în plus față de Termeni, alți termeni și condiții se pot aplica utilizării sale a unor astfel de servicii ale terților (inclusiv politici de confidențialitate) și că Furnizorul nu garantează disponibilitatea acelor servicii sau a acelui conținut. Utilizatorul trebuie să accepte și să respecte orice termeni (inclusiv termeni de plată) și alte proceduri aplicabile ale terților (cum ar fi cele de identificare și verificare) atunci când utilizează Aplicația.

Legea Aplicabilă și Disputele

Contractul va fi guvernat de legile din Austria. Toate disputele vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de la adresa sediului social al Furnizorului.

Acordul este disponibil în limbile engleză și română. În caz de discrepanțe între versiunile în limba engleză și română ale prezentului acord, versiunea în limba engleză va prevala.

Independența Clauzelor

În cazul în care orice prevedere a Termenilor este considerată nulă sau neaplicabilă în orice măsură, respectiva lipsă de valabilitate sau aplicabilitate nu va afecta în niciun caz și nu va face ca celelalte prevederi ale Termenilor să devină nule sau neaplicabile. Prevederea va fi pusă în aplicare în măsura maximă permisă de lege sau va fi considerată înlocuită cu o prevedere care este valabilă și aplicabilă și care se apropie cel mai mult de intenția și scopul inițial. Contractul nu va fi considerat un contract de adeziune și Utilizatorul este liber să propună termenii săi contractuali.

Reclamații și Informații de Contact

Orice întrebări, reclamații sau sesizări în legătură cu Aplicația trebuie adresate către:

FAIRO GmbH

Adresa: Am Stadtpark 9, 1030 Viena, A-1030 Viena

Email: support.ro@fairoapp.com

Versiune actualizată la 17.10.2023