Termenii și Condițiile Promoțiilor

Termenii pentru Puncte Recompensă

Scopul și aplicarea

Acești termeni (Termenii pentru Puncte Recompensă) se vor aplica Programului de Recompense pentru clienți furnizat de Fairo GmbH, o societate cu răspundere limitată conform legislației austriece, cu sediul în Viena și adresa comercială Am Stadtpark 9, A-1030 Viena, Austria, înregistrată la registrul comerțului de la tribunalul comercial din Viena sub FN 552682v (Furnizorul sau Fairo) pentru utilizatorii înregistrați (fiecare un Utilizator) ai aplicației (Aplicația) care este concepută pentru a acorda beneficii speciale ca recompensă pentru fidelitatea Utilizatorilor față de Fairo (Programul de Recompense). Relația de afaceri dintre fiecare Utilizator și Furnizor este guvernată de Condițiile Generale de Utilizare a Fairo (GToU) ale Furnizorului, care se aplică în paralel și pot fi descărcate de aici. În cazul oricărui conflict între Termenii de Recompensă și GToU, prevederile respective ale GToU vor prevala.

Acceptare și Participare

Făcând click pe butonul „Acceptare” din e-mail, confirmi că ai citit, acceptat și că ești de acord cu Termenii Recompensei. O astfel de acceptare este necesară pentru fiecare utilizator înregistrat al Aplicației pentru a deveni eligibil și pentru a participa la Programul de Recompense și pentru a colecta Puncte Recompensă (fiecare un Utilizator Participant). Poți înceta participarea la Programul de Recompense în orice moment, cu efect imediat, prin e-mail la support.ro@fairoapp.com . Fairo poate înceta participarea ta fără niciun motiv, cu o perioadă de preaviz de trei luni.

Acordarea Punctelor Recompensă

Fairo, la propria sa discreție, poate acorda un anumit număr de puncte (Punctele Recompensă sau FaiRons) ca recompensă pentru anumite acțiuni ale Utilizatorilor Participanți în cadrul Aplicației (fiecare o Acțiune Recompensă). Termenii, condițiile, restricțiile și limitările respective care se aplică acordării Punctelor Recompensă pot fi actualizate, modificate, suspendate sau anulate în orice moment, fără notificare prealabilă. Reglementările aplicabile în vigoare, inclusiv o listă actualizată a alocării de Puncte Recompensă pentru Acțiunile cu Recompensă și Beneficiile Recompensă, pot fi găsite pe pagina web Fairo, la Fairo Club.

Orice Puncte Recompensă câștigate de tine vor fi creditate în contul tău de utilizator în termen de trei zile lucrătoare de la finalizarea unei Acțiuni cu Recompensă și vor fi indicate acolo. În cazul oricărei rambursări, anulări, contestări, dispute sau a altei solicitări de rambursare în legătură cu o Acțiune cu recompensă pentru care au fost deja creditate Puncte Recompensă în contul de utilizator, Fairo poate reduce soldul Punctelor Recompensă cu suma recompensă. Au fost acordate puncte pentru o astfel de Acțiune cu Recompensă. Dacă soldul de Puncte Recompensă din contul de utilizator este mai mic decât suma primită pentru o astfel de Acțiune cu Recompensă, Fairo poate face o compensare față de viitoarele Puncte Recompensă. Orice reclamație împotriva alocării sau ștergerii punctelor trebuie făcută în termen de zece zile prin e-mail la support.ro@fairoapp.com.

Acordarea de Puncte Recompensă unui Utilizator Participant nu creează nicio obligație aplicabilă față de Fairo.

Valorificarea Punctelor Recompensă

Fiecare Utilizator Participant își poate valorifica Punctele Recompensă numai la Furnizor în schimbul beneficiilor (Beneficiul Recompensă) așa cum se arată în lista de pe Pagina Web Fairo la Fairo Club, în conformitate cu această schemă de alocare. Punctele Recompensă nu au valoare în numerar sau monetară și nu pot fi schimbate în nicio monedă, bunuri sau servicii, altele decât cele descrise în lista, așa cum este prevăzut pe pagina web Fairo la Fairo Club la data valorificării.

Modificarea și Încetarea Programului de Recompense și a Beneficiilor

Fairo poate modifica Programul de Recompense, Punctele Recompensă, Beneficiile de Recompensă și/sau orice alte părți ale Programului de Recompensă, la propria sa discreție, în orice moment, pentru orice motiv și fără notificare. Fairo poate face modificări care afectează, fără limitare, procesele, Beneficiile de Recompensă și valorificarea Punctelor Recompensă, regulile de valorificare ale Punctelor Recompensă, disponibilitatea Punctelor Recompensă, Beneficiile de Recompensă și participarea la Programul de Recompense și la Beneficiile de Recompensă. Toate Beneficiile de Recompensă sunt în funcție de disponibilitate. Fairo poate rezilia Programul de Recompense cu o notificare, cu trei luni înainte, pentru toți Utilizatorii Participanți. La discreția exclusivă a Fairo, Fairo poate alege să înlocuiască un Program de Recompensă similar în orice moment, imediat după notificarea tuturor Participanților. Un Utilizator nu poate acumula sau valorifica Puncte Recompensă sau orice alte beneficii după încheierea Programului de Recompense. În cazul în care Programul de Recompense este încheiat, la încetare, toate Punctele Recompensă nevalorificate vor fi pierdute fără nicio obligație sau răspundere, iar orice revendicări ale Punctelor Recompensă nu vor mai fi acceptate. Fairo poate rezilia Programul de Recompense în întregime sau parțial cu o notificare cu mai puțin de trei luni în avans, dacă legea aplicabilă obligă acest lucru, așa cum este stabilit de Fairo la propria sa discreție. 

Prin valorificarea Punctelor Recompensă pentru Beneficii Recompensă, fiecare utilizator recunoaște că el sau ea este responsabil/ă pentru a determina dacă este eligibil/ă să primească Beneficiul Recompensă în conformitate cu legile aplicabile, politicile de cadouri și politicile de stimulente. Fairo poate, la discreția sa exclusivă, să descalifice orice Utilizator Participant din Programul de Recompense și să șteargă Punctele Recompensă câștigate de către orice Utilizator cu efect imediat, fără notificare prealabilă, în cazul oricărei suspiciuni de fraudă, alte încălcări ale legilor, abuz sau încălcare materială a Termenilor Recompensei de către un Utilizator.

Netransferabilitate

Utilizatorul nu poate cesiona și/sau transfera acest Acord sau drepturile sau obligațiile care decurg din acesta (inclusiv, dar fără a se limita la conturi de Utilizator, Puncte Recompensă și/sau Beneficii de Recompensă). Conturile de Utilizator diferite și/sau Punctele Recompensă ale mai multor Utilizatori nu pot fi combinate, conturile comune nu sunt permise. Fiecare Utilizator poate avea un singur cont de utilizator. 

Furnizorul poate cesiona acest Acord sau drepturile sau obligațiile sale care decurg din acesta fără a fi nevoie de un consimțământ suplimentar din partea Utilizatorului.

Legea Aplicabilă și Litigiile

Acordul va fi guvernat de legile austriece. Toate litigiile vor fi supuse instanțelor cu jurisdicție bazată pe adresa înregistrată a Furnizorului.

Reclamații și Informații de Contact

Întrebările, plângerile sau reclamațiile tale cu privire la Aplicație ar trebui să fie îndreptate către: 

FAIRO GmbH 

Adresa: Am Stadtpark 9, 1030 Viena, A-1030 Viena 

Email: support.ro@fairoapp.com

Versiune actualizată ultima dată pe 10.08.2022

Promoția FAIRO “Back to Work” 

(cod promoție  E2023 / 09) [1]

FAIRO GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, înregistrat la Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) sub numărul FN 552682v, (denumit în continuare “FAIRO”), va acorda recompense în forma menționată mai jos (denumite în continuare, fiecare, drept „Premiu”) către cinci clienți selectați de Fairo aleatoriu dintre clienții Fairo care s-au autentificat în aplicația Fairo (sau în versiunea Fairo Web) în perioada de la data publicării acestui document până pe 25 septembrie 2023, în condițiile detaliate mai jos („Promoția”):

Condiții:

Un Premiu este acordat clienților FAIRO care:

  • sunt persoane fizice sau juridice care desfășoară afaceri ca antreprenori în România;
  • sunt înregistrați în aplicația FAIRO sub condițiile prevăzute în Termenii și Condițiile FAIRO (denumit ca „Utilizator“);
  • au fost selectați de Fairo în mod aleatoriu (metoda de selecție aleatorie va fi definită de Fairo la discreția sa) dintre clienții Fairo care s-au conectat la aplicația Fairo (sau la versiunea Fairo Web) în perioada de la data publicării documentului prezent până pe 25 septembrie 2023 („Perioada de recompensare”);
  • câștigătorii unui premiu vor fi notificați de către Fairo prin e-mail sau telefon (dacă numărul de telefon este furnizat către FAIRO de către Utilizator) sau prin aplicația Fairo.

Următoarele Premii vor fi acordate (în termenul notificat de FAIRO utilizatorului):

  • voucher valabil pe www.emag.ro în valoare de 500 RON

Orice răspundere ulterioară din sau în legătură cu Promoția va fi exclusă. Nu există niciun recurs la nicio instanță. FAIRO își rezervă pe deplin dreptul de a descalifica orice Utilizator de la participarea în Promoție în cazul oricărei suspiciuni întemeiate de fraudă sau orice alt tip de utilizare abuzivă.

Promoția va fi guvernată de legile din Austria, cu excepția prevederilor legale conflictuale, iar orice alte conflicte legate de această promoție vor fi soluționate de către instanțele competente din prima instanță (Innere Stadt) din Vienna, Austria.

Procesarea datelor personale în vederea acestei promoții

FAIRO va procesa datele clienților săi sub incidența articolului 6, paragraful 1, litera f). din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (EU) 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”), în vederea urmăririi intereselor sale legitime pentru susținerea awareness-ului acestui brand și pentru susținerea vânzării serviciilor sale, dar și stabilirea, implementarea și apărarea cerințele legale, precum și apărarea împotriva oricăror pretenții legale. 

Informarea în conformitate cu articolul 13 GDPR

Identitatea și datele de contact ale operatorului: FAIRO GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, înregistrat la Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) sub numărul FN 552682v, având adresa de e-mail: support.ro@FAIROapp.com.

Scopul prelucrării datelor: susținerea awareness-ului acestui brand și susținerea vânzării serviciilor sale.

Baza legală a procesării datelor personale: realizarea intereselor legitime sub articolului 6, paragraful 1, litera f). din GDPR.

Categoriile de date personale procesate: date de identificare și de contact, numărul contului bancar (IBAN), informații despre utilizarea aplicației FAIRO și despre emiterea facturilor.

Categoriile de destinatari: nu există.

Intenția de transfer a datelor personale în țări terțe sau organizații internaționale: operatorul de date personale nu are intenția de a transfera datele personale către țări terțe sau organizații internaționale.

Perioada de reținere a datelor personale ale subiecților: până la finalul promoției și 3 ani după aceasta.

Drepturile subiecților: aceștia vor avea dreptul să solicite personal de la operatorul de date personale accesul la datele personale legate de persoana acestora, dreptul de a rectifica sau șterge aceste date sau de a restricționa procesarea lor, precum și dreptul de a se opune procesării și dreptul de portare a datelor. Subiecții au dreptul și să depună o plângere la autoritatea de supraveghere locală competentă și să se adreseze instanțelor competente. Subiecții se pot adresa și Autorității de Protecție a Datelor din Austria, Barichgasse 40-42, 1030 Viena, Austria, www.dsb.gv.at sau autorității locale de protecție a datelor.

Furnizarea datelor personale nu este o cerință legală sau contractuală sau o cerință pentru încheierea unui contract. Furnizarea datelor personale este voluntară. Dacă subiectul nu dorește să-și furnizeze datele personale, acesta nu va putea să primească Premiul.

Datele personale nu fac subiectul deciziilor automatizate, incluzând profilarea.

Pentru o imagine de ansamblu completă, informațiile legate de procesarea datelor personale în legătură cu înregistrarea în aplicația FAIRO poate fi găsită aici.

Confidențialitate

(1) Participantul este de acord că informațiile confidențiale vor fi considerate a fi orice informație de natură confidențială sub orice formă, date electronice și/sau fapte de orice fel, inclusiv informații comerciale, industriale, organizaționale, tehnice, know-how sau orice alte informații, drepturi de proprietate intelectuală, date, documente, date personale despre orice persoană sau orice altă informație referitoare la clienții sau orice alți parteneri contractuali ai FAIRO, angajații acestuia, informațiile interne (inclusiv, dar fără a se limita la, fapte care constituie secretul comercial), precum și orice alte informații referitoare la FAIRO și obținute de Participant în legătură cu programul de Feedback înainte și/sau după aprobarea condițiilor de mai sus, precum și informații despre existența, subiectul și conținutul programului de Feedback („Informații confidențiale”).

(2) Informațiile confidențiale nu vor fi considerate informații care:

  1. a) sunt, sau vor deveni în viitor, cunoscute publicului larg, cu toate detaliile dovedibile într-un alt mod decât prin încălcarea obligațiilor prevăzute în prezentul document;
  2. b) sunt cunoscute de către Participant înainte de data intrării în vigoare a prezentului document, fără nicio obligație de a-l trata ca confidențial;
  3. c) Participantul a primit în mod legal de la o terță persoană care nu este obligată în niciun fel să o trateze ca Informații Confidențiale;
  4. d) Participantul obține în mod independent, fără a încălca nicio reglementare legală și/sau prevedere a prezentului regulament.

(3) La cererea FAIRO, Participantul este obligat să dovedească existența unui motiv pentru dezvăluirea informațiilor.

(4) Participantul se obligă, de asemenea, să păstreze confidențialitatea oricăror fapte și informații pe care cealaltă parte le-a desemnat în mod explicit drept Informații confidențiale utilizând nota „Secret”, „Confidențial”, „Secret comercial” și altele similare. Participantul și FAIRO au convenit că nu este necesar să se desemneze în mod explicit informațiile confidențiale; cu toate acestea, pentru a evita orice dubiu cu privire la natura informațiilor, desemnarea acesteia este utilă, mai ales în cazul în care natura informației nu poate fi clară, fără ambiguitate și confidențialitatea acestor informații este importantă.

(5) Participantul se angajează (i) să prevină orice scurgere, dezvăluire sau diseminare a Informațiilor Confidențiale obținute de la cealaltă Parte și (ii) să protejeze Informațiile Confidențiale cel puțin în același mod în care își protejează Informațiile Confidențiale de natură similară, dar întotdeauna în maniera obișnuită pentru protecția secretului comercial. În acest scop, Participantul se obligă să ia orice măsuri pentru a asigura protecția Informațiilor Confidențiale.

(6) Participantul poate dezvălui Informații Confidențiale consilierilor săi juridici sau fiscali. Cu toate acestea, doar cu condiția ca aceste persoane să fie obligate să protejeze Informațiile Confidențiale cel puțin în aceleași condiții ca cele care decurg din prezentul contract. Dacă o astfel de persoană încalcă obligația de confidențialitate, Participantul va fi responsabil pentru orice astfel de încălcare, ca și cum Participantul ar fi încălcat obligația de la sine.

(7) Participantul se obligă să utilizeze orice Informație Confidențială obținută de la celălalt Client exclusiv în scopul îndeplinirii prezentului contract.

(8) Participantul se obligă să manipuleze Informațiile Confidențiale ale prezentelor Condiții nu numai pe toată perioada de valabilitate și eficacitate a prezentului contract, ci și la 3 ani de la expirarea prezentului contract.

(9) Cu toate acestea, fără întârziere, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea unei cereri scrise din partea FAIRO, celălalt Participant va distruge sau returna FAIRO (la latitudinea FAIRO) orice documente și materiale care conțin sau referindu-se la orice Informație Confidențială împreună cu orice copii care (i) sunt păstrate de sau sub controlul Participantului și/sau păstrate de sau sub controlul oricărei persoane căreia aceste materiale au fost dezvăluite de către Participant în conformitate cu prezentul contract sau cu consimțământul Clientului și (ii) sunt într-o formă care permite predarea și/sau distrugerea, inclusiv, dar fără a se limita la, orice transportator cu programe de calculator, documentație, note, planuri, schițe și baze de date de copii ale acestora etc. Participantul va să utilizeze pentru distrugerea/ștergerea Informațiilor Confidențiale orice mijloace disponibile și va asigura ca orice terță persoană căreia i-au fost dezvăluite Informațiile Confidențiale în conformitate cu prezentul acord. sau cu acordul Clientului va returna sau distruge și Informațiile Confidențiale.

(10) Participantul va fi responsabil pentru orice manipulare a Informațiilor Confidențiale, dezvăluite acestuia de către FAIRO, contrar prezentului contract.

(11) În cazul în care Participantul încalcă orice obligație stabilită în prezentul document, atunci Participantul va fi obligat să depună toate eforturile pentru (i) a preveni orice manipulare ulterioară a Informațiilor Confidențiale contrare prezentului contract și (ii) a minimiza daunele cauzate de sau rezultate din o astfel de manipulare.